(FOTO) Svečano otvoren Počasni konzulat Republike Srbije u Ohridu

Prigodnom priredbom održanom danas, svečano je otvoren Počasni konzulat Republike Srbije u Ohridu.
Osećam posebno zadovoljstvo i čast što sam kao gradonačelnik Ohrida prisutan ovom svečanom događaju, a kao građanin Ohrida posebno sam ponosan što naš grad dobija konzularno predstavništvo još jedne važne prijateljske zemlje, a to je Republika Srbija, napisao je na svom FB profilu gradonačelnik Ohrida.Ohrid Kiril Pecakov.
Saopštenje gradonačelnika prenosimo u celosti:

Makedonskiot i Srpskiot narod imaat vekovna povrzanost, koja e vtemelena na zaednička istorija i zatoa otsekogaš sme bile primer za vzaemna doverba i dobrososedstvo. Toa osobeno se odnesuva na tradicionalnite partnerstva vo site sferi na opštestvenoto živeenje. Od denes, so otvoranje na počesniot konzulat na Republika Srbija vo Ohrid, sozdavame novi možnosti za gradenje ušte pocvrsti mostovi na zaedništvo i zbližuvanje meǵu našite graǵani. Se nadevam deka tuka ḱe se rodat mnogu novi idei i inicijativi za ostvaruvanje na strateški interesi i unapreduvanje na ekonomskata i stopanskata razmena, osobeno vo delot na turističkite dejnosti. Opština Ohrid otsekogaš bila del od bilateralnite procesi pomeǵu Makedonija i Srbija i održuva dolgogodišno prijatelstvo. Zbratimeni sme so gradovite Kraguevac i Indžija, a imame potpišano protokoli za sorabotka so Zemun, Leskovac, Aleksandrovac i gradskata opština Medijana od Niš. Se nadevam deka vo naredniot period ḱe vospostavime oficijalna sorabotka i so drugi srpski centri, so koi imame zaednički interesi. Vo moe lično ime i vo imeto na graǵanite na Ohrid, upatuvam srdečni čestitki do počesniot konzul Mihajlo Filev i mu posakuvam mnogu uspeh vo izvršuvanjeto na doverenata funkcija. Ubeden sum deka so menadžerskite sposobnosti i negoviot kreativen potencijal ḱe ostvari konkretni rezultati i dostignuvanja. Lokalnata samouprava sekogaš ḱe bide podgotvena da go poddrži funkcioniranjeto na ova diplomatsko pretstavništvo i da dade pridones onamu kade što e potrebno. Očekuvam, vo idnina da gi začestime našite sredbi i da imame plodna sorabotka.Makedonski i srpski narod imaju vekovnu vezu, koja je zasnovana na zajedničkoj istoriji, i stoga smo uvek bili primer međusobnog poverenja i dobrosusedstva. Ovo se posebno odnosi na tradicionalna partnerstva u svim sferama društvenog života.


Od danas, otvaranjem počasnog konzulata Republike Srbije u Ohridu, stvaramo nove mogućnosti za izgradnju još čvršćih mostova zajedništva i zbližavanja naših građana. Nadam se da će se ovde roditi mnoge nove ideje i inicijative za realizaciju strateških interesa i unapređenje ekonomske i poslovne razmene, posebno u oblasti turističkih delatnosti.


Opština Ohrid je oduvek bila deo bilateralnih procesa između Makedonije i Srbije i održava dugogodišnje prijateljstvo. Pobratimljeni smo sa gradovima Kragujevcem i Indžijom, a potpisali smo protokole o saradnji sa Zemunom, Leskovcem, Aleksandrovcem i gradskom opštinom Medijana iz Niša. Nadam se da ćemo u narednom periodu uspostaviti zvaničnu saradnju sa drugim srpskim centrima, sa kojima imamo zajedničke interese.

U svoje lično ime i u ime građana Ohrida, upućujem iskrene čestitke počasnom konzulu Mihajlu Filevu i želim mu mnogo uspeha u obavljanju poverene funkcije. Uveren sam da će svojim menadžerskim sposobnostima i svojim kreativnim potencijalom postići konkretne rezultate i dostignuća. Lokalna samouprava će uvek biti spremna da podrži funkcionisanje ovog diplomatskog predstavništva i da doprinos tamo gde je to potrebno. Očekujem da ćemo se u budućnosti češće sastajati i imati plodnu saradnju.

izvor: FB Kiril Petsakov
foto: FB Kiril Petsakov